Maslak 1453

Hakkımızda

2016 yılında temelleri atılan Maslak 1453 Gayrimenkul Yatırımları A.ş şirketi 2017 de aktif olarak çalışmalarını arttırmış ve her geçen gün bünyesine yeni işletmeler,yeni iş alanları dahil ederek çalışma alanını genişletmiştir.

Nişantaşı Üniversitesinin de içinde yer aldığı 106.000 m2’lik alanda kiralamaların yapılması,otoparkın işletilmesi ve gıda işletmelerinin yönetimi etkin olarak sürdürdüğümüz görevlerimizdir.


Faaliyet Alanları

1- Şirket yurt içinde ve yurtdışında, resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişilere ait inşaat işlerinin taahhüdü, muhtelif yıllara sâri olacak inşaat işleri, kat mülkiyeti esaslarını ihtiva eden arsa karşılığı apartman dairesi, işyeri, villa ve benzeri inşaatları yapar.

2- Şirket inşaatlarda kullanılacak çimento, kereste, demir, sıhhi tesisat malzemeleri elektrik tesisat malzemeleri, tuğla, kiremit, briket, taş, kum, çakıl ve cam ihracatı işleri ile iştigal eder.

3- Şirket, her nevi yapı malzemeleri ve makinelerinin alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar

4- Şirket, her nevi nakliyat, hafriyat işleri ile iştigal eder, otel, motel, tatil köyü gibi turistik tesisler inşa eder, gerektiğinde bu tesisleri işletir, satar veya kiraya verir.

5- Şirket mevzuu ile ilgili her nevi sondaj, yol, baraj, köprü sulama tesisleri, kanalizasyon, içme suyu gibi işler, rafineri, boru hattı gibi sanayi yapıları ile okul, hastane gibi sosyal yapılar ve endüstriyel yapılar, enerji nakil hatları gibi altyapı hizmetleri ile tüm bayındırlık işleri ile iştigal edebilir.

6- Şirket konusu ile ilgili faaliyetlerini kısmen veya tamamen diğer kuruluşlara yaptırabilir, gerektiğinde bunlarla müşterek çalışabilir, yurt içinde ve yurt dışında, gerçek ve tüzel kişilerle her nevi konsorsiyumlar akdedebilir.

7- Şirket konusu ile ilgili her nevi etüt, proje, montaj, kontrollük, gayrimenkul danışmanlığı, gayrimenkul değerleme ve ekspertiz hizmetleri ile iştigal edebilir.

8- Şirket her türlü gayrimenkul kısmen yada tamamen iktisap edebilir, bunları kısmen yada tamamen satabilir, trampa yapabilir, kiralayabilir, kamu kuruluşlarına bedelsiz olarak terk edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde ifraz, tevhit işlemleri yapabilir, intifa, irtifak veya diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, kaldırabilir, gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek verebilir.

9- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarının teminatı olarak malvarlığı üzerinde ticari işletme rehini ve diğer her türlü rehin verebilir. Diğer şirket ve şahısların borçları için kefalet verebilir. Şirket alacaklarının teminatı olarak kefalet ve rehin alabilir, aldığı rehinleri fek ve tadil edebilir. Üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişilerin, borçlarından dolayı kefalet verebilir.

10- Şirket konusu ile ilgili mümessillik, komisyonculuk, taahhüt işleri ile uğraşabilir, kendine yararlı olabilecek ihalelere katılabilir.

11- Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere katılabilir, aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan hisse senetleri ve kuponlar gibi bütün menkul kıymetleri alabilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir, intifalarından faydalanabilir, faydalandırabilir.

12- Şirket konusu ile ilgili ve faaliyetleri için yararlı ruhsatname, izin, ihtira beratı, marka, lisans, know-how, imtiyaz, alâmetifarika gibi haklar istihsal ve iktisap edebilir, bunları kullanabilir veya üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen devredebilir, başkalarına ait olanları devralabilir.

13- Şirket konusu dahilindeki işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat ve vasıta satın alabilir veya kiralayabilir.

14- Şirket kuracağı tesisleri için gerekli olan iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir, alacaklarının tahsili için ipotek alabilir.

15- Şirket, her türlü taşınır malların alım ve satımı ile iştigal konusuyla ilgili hammaddeler, yarı mamul mallar, yardımcı ve yan ürünler, malzemeler satın alabilir, satabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir.

16- Konusuyla ilgili fuarlara katılabilir; her türlü yurtiçi ve yurtdışı tanıtım, reklam, pazarlama ve yürütme organizasyonlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçi ve gerekse yurtdışında turizm acente ve irtibat büroları kurabilir, işletebilir, mümessillik ve acentelik verebilir.

17- Konusuyla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir.

18- Konusuyla ilgili teknik danışmanlık verebilir. Toptan ve perakende satış teşkilatı kurabilir. Yukarıda gösterilen işlerden başka, mevzuu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere girişmek istediği takdirde durum yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulun tasvibine sunulur, bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilir.. ve 02.07.2018 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.